PL | DE | EN

LICYTACJA - LOKAL MIESZKALNY - 33,41 M KW - OPUSZCZONY

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

w dniu 8 kwietnia 2022r. o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim 
przy ul. Chopina 52 blok 10, w sali nr 104, 

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 63/2, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00062561/6. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze (II kondygnacji) w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,41 m kw, składa się z jednego pokoju, kuchni, wc, łazienki oraz przedpokoju. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 42/1000 w prawie współwłasności działki gruntu i części wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego, natomiast w ramach współwłasności części wspólnych budynku, właściciel lokalu może korzystać z pomieszczenia piwnicznego, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, znajduje się przy pasie drogowym ulicy Fabrycznej (róg ulicy Waryńskiego). Budynek wg. kartoteki budynku został wybudowany w 1894r. Budynek w zabudowie zwartej, zaliczany do tzw. kamienic. Przedmiotowy lokal jest w średnim stanie technicznym. Lokal ogrzewany z sieci miejskiej, ciepła woda użytkowa podgrzewana elektrycznym bojlerem. Stan wykończenia lokalu został określony przez biegłego sądowego jako niski. Przedmiotowy lokal mieszkalny jest opuszczony. Zarządcą budynku pozostaje firma Splot Zarządzanie Nieruchomościami z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Łużycka 3. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 84 900,00 zł
Cena wywołania: 63 675,00 zł
Rękojmia: 8 490,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20A/17. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: 

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 2962/20). 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 (czytelnia) oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. UWAGA!! W związku z tym, iż lokal mieszkalny nie jest zamieszkały, w dniu 04 kwietnia 2022r. w godz. 15:00 - 15:30 będzie możliwość oglądać nieruchomość pod w/w adresem, w obecności komornika sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.

  
Komornik Sądowy

LICYTACJA - NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 7,84 HA - ZNIESIONA NA WNIOSEK WIERZYCIELA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

w dniu 11 marca 2022r. o godz. 10:40 
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim 
przy ul. Chopina 52 blok 10, w sali nr 104 

 


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki gruntu oznaczone geodezyjnie nr 127/2, 127/3, 118 i 140 o łącznej pow. 7,84 ha, położonych w Boleminie, gm. Deszczno, dla których Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00113249/6. Nieruchomość składa się z niezabudowanych działek gruntu oznaczonych nr:
- nr 127/2 o powierzchni 1,82 ha - oznaczenie użytku jako ŁIV, oznaczającym łąki trwałe klasy bonitacyjnej czwartej oraz symbolem użytku W, oznaczającym grunty pod rowami. Jest to duża obszarowo działka o kształacie typowego prostokąta. Teren działki o ukształtowaniu całkowicie płaskim, porośnieta roślinnością typu łąkowego. Wzdłuż dwóch sąsiadujących z szacowaną działką dróg polnych widoczny jest niewielki rów melioracyjny,
- nr 127/3 o powierzchni 1,72 ha - oznaczenie użytku jako ŁIV, oznaczającym łąki trwałe klasy bonitacyjnej czwartej oraz symbolem użytku W, oznaczającym grunty pod rowami. Jest to dość duża obszarowo działka o kształacie regularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren działki o ukształtowaniu całkowicie płaskim, porośnieta roślinnością typu łąkowego, w części południowej (skraj działki) zadrzewiony i zakrzewiony. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega niewielki rów melioracyjny,
- nr 118 o powierzchni 2,63 ha - oznaczenie użytku jako ŁIV, oznaczającym łąki trwałe klasy bonitacyjnej czwartej oraz symbolem użytku W, oznaczającym grunty pod rowami. Jest to duża obszarowo działka o kształacie typowego prostokąta. Teren działki o ukształtowaniu całkowicie płaskim, porośnieta roślinnością typu łąkowego. Równolegle do drogi dojazdowej, przy południowej granicy działki, widoczny jest niewielki rów melioracyjny, obecnie zarośnięty, 
- nr 140 o powierzchni 1,67 ha - oznaczenie użytku jako ŁIV, oznaczającym łąki trwałe klasy bonitacyjnej czwartej,  użytku ŁV, oznaczającym łąki trwałe klasy bonitacyjnej piątej oraz użytku RV, oznaczającym grunty orne klasy bonitacyjnej piątej. Jest to duża obszarowo działka o kształacie mniej regularnym, zwężającym się w kierunku północnym. Teren działki o ukształtowaniu całkowicie płaskim, porośnieta roślinnością typu łąkowego, w części południowej wyraźnie zadrzewiona i zakrzewiona (drzewa, samosieje i krzewy typu liściastego). 
Wszystkie działki są niezabudowane i klasyfikowane jako rolne.
Działki nr 127/2 i 127/3 są położone obok siebie - działka nr 127/3 jest w terenie przedłużeniem działki nr 127/2 w kierunku południowym, które przedzielone są drogą polną. Pozostałe działki nr 118 i 140 nie są ze sobą połączone i znajdują się w sąsiedztwie innych działej rolnych w tym obszarze. 
Działki położone są w kompleksie innych nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, wykorzystywanych rolniczo (łąki, pastwiska) lub zadrzewionych. W dalszej odległości, w kierunku północnym, widoczna jest linia zabudowy wsi Bolemin. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 177 200,00 zł
Cena wywołania:  132 900,00 zł
Rękojmia: 17 720,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20A/17. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: 

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 4495/19). 
 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa, na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.

 

Komornik Sądowy

LICYTACJA - LOKAL MIESZKALNY - 41,90 M KW - OPUSZCZONY - SPRZEDANE

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

w dniu 4 lutego 2022r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim 
przy ul. Chopina 52 blok 10, w sali nr 104, 

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej nr 26/2, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00053239/4. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym (3-kondygnacyjnym). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,90 m kw, składa się z pokoju, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z wc i przedpokoju. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 14/100 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego, natomiast w ramach współwłasności części wspólnych budynku, właściciel lokalu może korzystać z piwnicy o pow. 5,58 m kw. Lokal na dzień opisu i oszacowania pozostawał niezamieszkały, odcięty dopływ podstawowych mediów. Przedmiotowy lokal mieszkalny, zgodnie z postanowieniem Sadu znajduje się pod zarządem ustanowionego zarządcy nad powyższą nieruchomością - Marcina Smeli.  Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, znajduje się przy pasie drogowym ulicy Kobylogórskiej, odzielony od niej jedynie chodnikiem. Obiekt wybudowany na początku XX wieku (wg. kartoteki budynku w 1913r.) W budynku wyodrębniono 6 lokali mieszkalnych. Stan wykończenia lokalu został określony przez biegłego sądowego jako podstawowy / dobry. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 150 500,00 zł
Cena wywołania:   112 875,00zł
Rękojmia: 15 050,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 20A/17. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: 

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 3142/19). UWAGA! Nieruchomość jest niezamieszkała - w dniu 2 lutego 2022r. od godz. 14:00 do godz. 14:30 można oglądać lokal mieszkalny mieszkalny w obecności ustanowionego przez Sąd zarządcy nad nieruchomością

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 (czytelnia) oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.

 

Komornik Sądowy