PL | DE | EN

Licytacja lokalu mieszkalnego - 52,50 m kw

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

w dniu 29 września 2021r. o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim 
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony) 

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dywizjonu 303 nr 14/13, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00095211/8. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na VI piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, średniowysokim (11-kondygnacyjnym), całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,50 m2, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 86/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności cześci wspólnych budynku. Lokal posiada również pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o pow. 1,67 m2, usytuowanej na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek, w którym usytuowany jest szacowany lokal, położony jest na działce gruntu nr 1264/7, w obrębie nr 0002 - Górczyn. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, klasyfikowany jest jako tzw. klatkowiec, znajduje się po prawej stronie, w głębi Osiedla "Dolinki", ok. 350 m od ulicy Zamenhoffa. Otoczenie nieruchomości stanowi typowa zabudowa mieszkaniowa, tworząca zwarte osiedle mieszkaniowe. Lokalizację szacowanej nieruchomości należy uznać za korzystną. Stan wykończenia lokalu został określony przez biegłego sądowego jako dobry. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 176 800,00 zł
Cena wywołania:   132 600,00 zł
Rękojmia: 17 680,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: 


Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 903/18). 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.

  
Komornik Sądowy