PL | DE | EN

LICYTACJA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 19 grudnia 2018r. o godz. 9:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,  

 

odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużników - Edmunda Dobosiewicza i Haliny Dobosiewicz - wspólność majątkowa małżeńska, położonej w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza 58, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00002879/0. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi (w tym obiektem produkcyjno - hodowlanym tj. kurnikiem). Nieruchomość stanowi: działki gruntu numer 46 o pow. 0,4783 ha (4783 m kw) - oznaczenie użytku symbolem LsVI (lasy), B-RVI (grunty rolne zabudowane), N (nieużytki), Bi (inne tereny zabudowane), działkę gruntu nr 47 o pow. 0,43 ha (4300 m kw) - oznaczenie użytku symbolem LsVI (lasy), B-RVI (grunty rolne zabudowane), N (nieużytki) i działki gruntu nr 468 o pow. 0,46 ha (4600 m kw) - oznaczenie użytku symbolem ŁIV (łąki trwałe klasy bonitacyjnej IV) i W-ŁIV (rowy). Łączna powierzchnia wszystkich trzech działek wynosi 1,3683 ha (13683 m kw). Działki gruntu nr 46 i 47 bezpośrednio graniczą ze sobą, położone są w Bogdańcu przy ul. Mickiewicza nr 58 i tworzą jedną funkcjonalną całość. Działki te zabudowane są budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej wynoszącej 208,40 m kw oraz budynkami gospodarczymi (w tym obiektem produkcyjno - hodowlanym tj. kurnikiem) o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 1 545,36 m kw. Działka gruntu nr 468 położona jest odrębnie, na granicy Bogdańca i Motylewa i pozostaje niezabudowana. Szczegółowy opis nieruchomości - w tym budynków - struktura pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, elementy wykończeniowe, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 781 400,00 zł
Cena wywołania: 520 933,33 zł
Rękojmia: 78 140,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538


(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 2a7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:
1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;
2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

 

Komornik

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 31,63 M KW

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 21 listopada 2018r. o godz. 11:00
 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
 przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227, 

 

odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego własność dłużnika - Waldemara Barsaba, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej 34a/1, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00059785/8. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (2-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,63 m2. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 55 700,00 zł,
Cena wywołania: 37 133,33 zł,
Rękojmia: 5 570,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
  96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).


 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
 Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 37,30 M KW - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 25 października 2018r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,  

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującemu dłużnikowi Wiesławowi Kluska, spełniającego funkcję mieszkalną, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 13A/102, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolinki" w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00096022/3. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na IX piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 11-kondygnacyjnego wieżowca. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,30 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Ponadto właściciel lokalu zaadoptował dodatkową powierzchnię niewielkiej części klatki schodowej o pow. 5,92 m2, która oddzielona jest od reszty klatki trwałą przegrodą oraz drzwiami wejściowymi - adoptowana część połączona jest z resztą lokalu (lokator uiszcza dodatkowy, specjalny czynsz za część adoptowanej klatki schodowej). Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 71/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal posiada pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o pow. 2,25 m2, zlokalizowanej na poziomie kondygnacji podziemnej budynku - piwnica oznaczona numerem porządkowym 13A-102. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 89 400,00 zł
Cena wywołania: 67 050,00 zł
Rękojmia: 8 940,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. UWAGA!  w dniu 23.10.2018r. od godz. 10:00 do godz. 10:15 można oglądać nieruchomość w obecności komornika sądowego.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 45,40 m kw - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 17 września 2018r. o godz. 10:20
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227
,  

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność dłużników - Andrzeja Gil oraz Ewy Hałaszkiewicz-Gil, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marcinkowskiego 11b/4, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00070159/4.  Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (5-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,40 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, wc oraz przedpokoju. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 23/1000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,30 m2, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

 

Suma oszacowania: 134 600,00zł,
Cena wywołania: 100 950,00zł,
Rękojmia: 13 460,00zł.

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - GRUNTY ROLNE - 2,6979 HA - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 12 lipca 2018r. o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

 

odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej (rolnej) stanowiącej własność Beaty Nietopiel Valstar, położonej w miejscowości Dzierżów, gm. Deszczno o łącznej powierzchni 2,6979 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą GW1G/00034801/6. Nieruchomość składa się z działek gruntu oznaczonych geodezyjnie nr 130/6 i 130/5. Przedmiotowe działki stanowią użytki: Br-RVI jako grunty rolne zabudowane, RVI, ŁV. W części zachodniej przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest niewielkim budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 92 m2. Budynek od lat niekonserwowany, popadjący w ruinę, przeznaczony do likwidacji. Teren działek pokryty niską i dziką roślinnością trawiastą, zaniedbany. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oraz sieci infrastruktury - dostępna naziemna sieć elektroenergetyczna oraz podziemna sieć wodociągowa, teletechniczna i gazowa (sieć biegnie w drodze asfaltowej). Szczegółowy opis nieruchomości - działek, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 224 500,00zł
Cena wywołania: 149 666,67zł
Rękojmia: 22 450,00zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 2a7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.
Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:
1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;
2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).


       
Komornik Sądowy

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - 0,2001 HA - SPRZEDANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 17 maja 2018r. o godz. 9:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Beaty Nietopiel Valstar, położonej w miejscowości Dzierżów, w obrębie nr 0009 "Dzierżów", gm. Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą GW1G/00086506/7.  Nieruchomość stanowi działka gruntu numer 79/4 o powierzchni 0,2001 ha (2001 m2) - oznaczenie użytku symbolem "RVI", oznaczającym grunty orne klasy botyfikacyjnej szóstej. Działka jest niezabudowana o kształcie zbliżonym do kwadratu/rombu. Teren działki płaski, pokryty niską i dziką roślinnością trawiastą, nie jest ogrodzony. Działka posiada geodezyjnie wyodrębniony dostęp do drogi publicznej, poprzez działkę nr 79/5. Dostęp do sieci infrastruktury - dostępna jedynie nadziemna sieć elektronergetyczna oraz podziemna wodociągowa. Działka znajduje się bezpośrednio przed kanałem melioracyjnym, w okolicach przystanku autobusowego.  Szczegółowy opis nieruchomości - działki, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 19 500,00zł
Cena wywołania: 14 625,00zł
Rękojmia: 1 950,00zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


       
Komornik Sądowy