PL | DE | EN

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 49,10 M KW - ZNIESIONA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

w dniu 8 kwietnia 2020r. o godz. 12:00 
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim 
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,   

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wlkp. przy Al. Konstytucji 3 Maja 30/14, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00095212/5. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (11-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,10 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 9699149/1000000000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłaności cześci wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego. Natomiast w ramach współwłasności cześci wspólnych budynku właściciel lokalu może korzystać z pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 1,96 m2, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek, w którym usytuowany jest szacowany lokal, położony jest na działce gruntu nr 1067, w obrębie nr 0006 - Słoneczne i klasyfikowany jest jako tzw. korytarzowiec. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 140 300,00 zł
Cena wywołania: 105 225,00 zł
Rękojmia: 14 030,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: 

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej). 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.  W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 


Komornik Sądowy

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 50,80 M KW - ZNIESIONA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 

 

w dniu 16 kwietnia 2020r. o godz. 11:00 
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim 
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,   

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prezysługującego dłużnikom: Czesław Kwiatkowski oraz Teresa Banicka, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec" w Gorzowie Wlkp., położonego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Myśliborskiej 7/4, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00117154/1. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (IV-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,80 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Dodatkowo uprawniony do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu może korzystać z pomieszczenia piwnicznego o pow. 3,40 m2, położongo na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek mieszkalny położony jest na działce gruntu nr 971/2 o pow. 0,0733 ha, oznaczonej symbolem użytku B - oznaczenie w terminologii ewidencyjnej terenów mieszkaniowych. Budynek wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, instalacje c.o. i c.w.u z sieci miejskiej, instalację elektryczną i gazową. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 164 100,00 zł
Cena wywołania: 123 075,00 zł
Rękojmia: 16 410,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: 

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej). 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.  W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Komornik Sądowy