PL | DE | EN
«   1 2    »

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 17 września 2019r. o godz. 13:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,  

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do uczestników postępowania, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gnieźnieńskiej 62a, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00003329/7. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem 156 o pow. 0,1070 ha, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym. Jeden z budynków mieszkalnych, znajduje się w zabudowie bliźniaczej, wybudowany został w okresie przed II wojną światową. Budynek jest parterowy z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Stan budynku został określony przez biegłego sądowego jako zły - budynek nadający się do kapitalnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi 71,00 m kw, powierzchnia użytkowa wynosi 52,51 m kw.  Drugi z budynków mieszkalnych wybudowany został w okresie lat 70-tych ubiegłego wieku, jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, stropodach pokryty papą. Stan budynku został określony przez biegłego sądowego jako zły - budynek nadający się do kapitalnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi 69,00 m kw, powierzchnia użytkowa wynosi 45,10 m kw. Budynek gospodarczy zlokalizowany za budynkiem mieszkalnym - obiekt w bardzo złym stanie technicznym, nadający się do remontu lub likwidacji. Szczegółowy opis nieruchomości - w tym budynków - struktura pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, elementy wykończeniowe, znajduje się w operacie szacunkowym. Do zabudowanej części nieruchomości podłączone są sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna sieciowa oraz gazowa. Działka gruntu posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, jednym bokiem sąsiadująca z drogą dojazdową.

 

Suma oszacowania: 137 500,00 zł,
Cena wywołania: 103 125,00 zł,
Rękojmia: 13 750,00 zł.

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.
Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Komornik Sądowy

Licytacja lokalu mieszkalnego - 45,73 m kw

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANIOCZONEGO PRAWA RZECZOWEGO -
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 5 sierpnia 2019r. o godz. 09:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227, 

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowgo tj. spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu spełniającego funkcję mieszkalną, stanowiącego własność dłużnika, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wyczółkowskiego 18/1, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00125121/0. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (11-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,73 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Dodatkowo uprawiony do lokalu korzysta z pomieszczenia o pow. 2,32 m2, oznaczonego numerem porządkowym 18-1, a znajdującego się poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Przedmiotowe ograniczone prawo rzeczowe znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Staszica" w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowego prawa rzeczowego.

 

Suma oszacowania: 126 700,00z ł
Cena wywołania: 95 025,00 zł
Rękojmia: 12 670,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.  W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Licytacja lokalu mieszkalnego w Sosnach - z widocznymi śladami popożarowymi

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 5 września 2019r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227, 
 

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w gminie Witnica - miejscowości Sosny nr 7/8, stanowiącej własność dłużnika Pawła Gałczyńskiego, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00078547/7. Przedmiotowy lokal położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,20 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z wc. Przedmiotowy lokal od kilku lat pozostaje niezamieszkały i niekonserwowany, z widocznymi śladami popożarowymi (pożar lokalu był ok. 4 lata temu, od tego czasu lokal pozostaje pusty). Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 78/1000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego, natomiast w ramach współwłasności części wspólnych budynku właściciel lokalu może korzystać z pomieszczenia piwnicznego, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 27 600,00zł
Cena wywołania: 20 700,00zł
Rękojmia: 2 760,00zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.  W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - GRUNTY ROLNE 7,66 HA W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 11 lipca 2019r. o godz. 10:00
 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25 - w kancelarii komornika sądowego

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 kpc pierwsza licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym:

 
Nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Lubczyno,
w obrębie nr 0008 "Lubczyno", gm. Bogdaniec,
dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., prowadzi księgę wieczystą GW1G/00096076/6.
Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu numer 69/2 o powierzchni 7,66 ha
(oznaczenie użytku jako grunty orne klasy bonitacyjnej RIVb, RV i RVI,
pastwiska trwałe klasy bonitacyjnej PsV i PsVI oraz grunty zakrzewione i zadrzewione położone na użytkach rolnych, a oznaczone symbolem Lzr-PsVI).
Szczegółowy opis nieruchomości - działek, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Wartość szacunkowa: 142 000,00 zł
Cena wywołania: 106 500,00 zł
Wadium: 14 200,00 zł

 


Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania - to jest 14 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona przed licytację w gotówce bądź można ją uiścić na konto komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika przed terminem licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać nr księgi wieczystej).
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą również uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia nieruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumnetu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasą z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 2a7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w dni powszednie od godz. 8:00 - 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika sądowego odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Komornik Sądowy

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO O POW. 59,30 M KW - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 27 marca 2019r. o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,
  

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dywizjonu 303 nr 8/11, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00106341/9. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na V piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (11-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,30 m kw. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 75/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 10,35 m kw, usytuowane na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 187 000,00 zł
Cena wywołania: 140 250,00 zł
Rękojmia: 18 700,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. 

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO O POW. 65,20 M KW - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 11 marca 2019r. o godz. 10:20
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,
 

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Zofii Kuratowskiej 27/1, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00104914/3. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (5-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 65,20 m kw. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 560672/100000000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego, natomiast w ramach współwłasności części wspólnych budynku właściciel lokalu może korzystać z pomieszczenia piwnicznego o pow. 6,80 m kw, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 174 300,00 zł
Cena wywołania: 130 725,00 zł
Rękojmia: 17 430,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. 

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA BUDOWLANA W KŁODAWIE O POW. 0,1071 HA - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,
  

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00095696/1. Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 959 o powierzchni 0,1071ha (1071m2) - oznaczenie użytku symbolem "RV. Jest to typowa dla budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego działka gruntu, jeżeli chodzi o wielkość obszarową. Przybiera kształt typowego prostokąta o proporcjach korzystnych do zabudowy zgodnie z przeznaczeniem. Wg. mapy ewidencyjnej działka południowo-zachodnia bokiem bezpośrednio sąsiaduje z drogą dojazdową (ulica Diamentowa). Jednkaże w rzeczwywistości dojazd do działki nie jest w terenie wytyczony, istnieje konieczność naturalnego wytyczenia drogi do działki zgodnie z mapą ewidencyjną. Teren działki płaski, brak spadków, działka zakrzewiona. Dostęp do sieci infrastruktury - dostępne wszystkie media (energia, woda, gaz, kanalizacja sanitarna) biegnące w drodze (ulica Diamentowa). Szczegółowy opis nieruchomości - działek, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 93 500,00zł
Cena wywołania: 70 125,00zł
Rękojmia: 9 350,00zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.

Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538


(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - NIEZABUDOWANE DZIAŁKI W KŁODAWIE O POW. 0,31 HA - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 31 stycznia 2019r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,
 

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Kłodawie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00088561/4. Nieruchomość stanowią działki gruntu numer 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5 i 786/6 o łącznej powierzchni 0,3100 ha (3100 m2) - oznaczenie użytku symbolem "RIIIb. Przedmiotowe działki gruntu nr od 786/1 do 786/6 położone są obok siebie i tworzą jeden zwarty obszar gruntu, usytuowany wzdłuż ulicy Tęczowej. Obszar zajmowany przez w/w działki przybiera kształt typowego, ale dość wąskiego i długiego prostokąta o szerokości ok. 22 metrów i długości ok. 140 metrów. Działki południowym bokiem bezpośrednio sąsiadują z drogą dojazdową. Teren działki płaski, brak spadków, pokryty dziką roślinością, zakrzewiony i w niewielkim stopniu zadrzewiony. Dostęp do sieci infrastruktury - dostępne wszystkie media (energia, woda, gaz, kanalizacja sanitarna) biegnące w drodze (ulica Tęczowa). Dla obszaru usytuowania działek o nr ewid. od 786/1 do 786/6, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w dniu 24.02.2016r. uchwałą Rady Gminy w Kłodawie nr XIV/107/16. Wg. uchwalonego planu miesjcowego, obszar, gdzie położona jest w/w nieruchomość, wchodzi w skład terenów usług i handlu (nieuciążliwe usługi handlowe związane z mieszkalnictwem) i oznaczony jest symbolem planistycznym UH. Szczegółowy opis nieruchomości - działek, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości.


Suma oszacowania: 202 100,00 zł
Cena wywołania: 151 575,00 zł
Rękojmia: 20 210,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.

Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538


(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 37,30 M KW - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 25 października 2018r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,  

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przysługującemu dłużnikowi Wiesławowi Kluska, spełniającego funkcję mieszkalną, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 13A/102, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Dolinki" w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00096022/3. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na IX piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 11-kondygnacyjnego wieżowca. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,30 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Ponadto właściciel lokalu zaadoptował dodatkową powierzchnię niewielkiej części klatki schodowej o pow. 5,92 m2, która oddzielona jest od reszty klatki trwałą przegrodą oraz drzwiami wejściowymi - adoptowana część połączona jest z resztą lokalu (lokator uiszcza dodatkowy, specjalny czynsz za część adoptowanej klatki schodowej). Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 71/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Lokal posiada pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o pow. 2,25 m2, zlokalizowanej na poziomie kondygnacji podziemnej budynku - piwnica oznaczona numerem porządkowym 13A-102. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

 

Suma oszacowania: 89 400,00 zł
Cena wywołania: 67 050,00 zł
Rękojmia: 8 940,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. UWAGA!  w dniu 23.10.2018r. od godz. 10:00 do godz. 10:15 można oglądać nieruchomość w obecności komornika sądowego.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 45,40 m kw - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 17 września 2018r. o godz. 10:20
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227
,  

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego stanowiącego współwłasność dłużników - Andrzeja Gil oraz Ewy Hałaszkiewicz-Gil, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Marcinkowskiego 11b/4, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00070159/4.  Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (5-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,40 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, wc oraz przedpokoju. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 23/1000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności części wspólnych budynku. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,30 m2, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

 

Suma oszacowania: 134 600,00zł,
Cena wywołania: 100 950,00zł,
Rękojmia: 13 460,00zł.

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik

«   1 2    »