PL | DE | EN

LICYTACJA - NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 

w dniu 19 listopada 2020r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony)


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0002 Janczewo, gm. Santok, oznaczonej geodezyjnie nr 247/2 o powierzchni 1,1084 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00094481/4. Nieruchomość, stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 247/2, posiada oznaczenie użytków jako RIVa, RIVb i RV, oznaczającym grunty orne klasy bonitacyjnej czwartej "a", czwartej "b" i piątej. Obszar działki aktualnie nie jest użytkowany - leży odłogiem, pokryty w większości samosiejkami. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dostępne sięci infrastruktury to: sieć wodna, kanalizacyjna sieciowa i energetyczna, biegnące w drodze wewnętrznej, około 100 m od szacowanej nieruchomości. W głównym pasie ulicy Ogrodowej biegnie sieć gazowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta z wyraźnym zwężeniem od strony północno - wschodniej, będącym jednocześnie dostępem do drogi publicznej. Na obszarze nieruchomości brak elementów infrastruktury technicznej utrudniającej podjęcie ewentualnej, przyszłej inwestycji budowlanej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu. Dojazd do działki prowadzi drogą wojewódzką nr 158 ze strony Gorzowa Wlkp. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.
 

Suma oszacowania: 146 800,00 zł
Cena wywołania: 110 100,00 zł
Rękojmia: 14 680,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:



Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538


 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 4462/17).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa, na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.


Komornik Sądowy

LICYTACJA - NIERUCHOMOŚĆ W CENTRUM WITNICY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


 

w dniu 19 listopada 2020r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony)


 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w Witnicy, przy ulicy Sikorskiego 10, w obrębie 0006 Witnica, stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 527/6 oraz prawo własności budynków niemieszkalnych o funkcji produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 2703 m kw (wg. danych z kartoteki budynków), stanowiące odrębne od gruntu prawo własności. Budynki te tworzyły infrastrukturę techniczą dawnego i obecnie niefunkcjonującego od dłuższego czasu przedsiębiorstwa. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00035422/2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, działka gruntu znajduje się w użytkowaniu wieczystym dłużnika do dnia 05.12.2089r. Działka gruntu nr 527/6, wg. wypisu z rejestru gruntów, ma powierzchnię wynoszącą 0,8236 ha i określona jest jako tereny przemysłowe. Położona jest na terenie miejskim, całkowicie zurbanizowanym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Kształt działki nieregularny tj. wielokąt z kilkoma kątami załamań, teren płaski, w części południowej zadrzewiony i zakrzewiony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ulica Sikorskiego i Moniuszki. Wjazd na teren działki jedynie od strony ul. Sikorskiego. Teren działki obecnie zaniedbany i zaśmiecony, zarośnięty dziką roślinnością, występują liczne gruzowiska jako pozostałości dawnej infrastruktury niefunkcjonującego przedsiębiorstwa. Teren w niewielkiej części utwardzony kamieniem brukowym lub płytą betonową, występującym jako pozostałość dawnych dróg wewnętrznych oraz placu składowo - manewrowego. Działka, ze względnu na położenie na terenie zurbanizowanym posiada dostęp do: sieci instalacji elektrycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazowej oraz kanalizacyjnej i deszczowej. Przedmiotowa nieruchomości znajduje się przy jednej z głównych ulic miasta Witnica, usytuowana blisko ścisłego centrum miasta. Na terenie przedmiotowej nieruchomość, znajduje się zespół zabudowy przemysłowej z XIX i XX w. włączony do wykazu zabytków wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, spełniąc wymogi art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., nr 75, poz. 474). Ponadto nieruchomość znajduje się na terenie zabytku, jakim jest historyczny układ urbanistyczny Witnicy, ujętego w ww. wykazie zabytków. Przedmiotowa nieruchomość, znajdująca się na jej terenie, nie została jednak wpisana do rejestru zabytków. Konksekwencją ujęcia w ewidencji zabytków obiektów lub obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, jest obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków planowanych przy nich działań, za pośrednictwem właściwego organu gminy lub organu administracji architektoniczno - budowlanej. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.
 

 

Suma oszacowania: 424 400,00 zł
Cena wywołania: 318 300,00 zł
Rękojmia: 42 440,00 zł

 

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 3871/19).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.


Komornik Sądowy