PL | DE | EN

E-licytacja - dom mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

o godzinie 12:00 w dniu 17.05.2024r. 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ 
rozpocznie się pierwsza licytacja

 


nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami niemieszkalnym (gospodarczymi), położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Zagrodowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00002042/4.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 96/3 o pow. 0,1848 ha (1848 m kw), zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie bliźniaczej, parterowym z nieużytkowym poddaszem i niepodpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 106 m kw, a powierzchnia użytkowa budynku wynosi 79,38 m kw. Ponadto na przedmiotowej działce usytuowane są trzy niewielkie, jednokondygnacyjne budynki  niemieszkalne (gospodarcze), w zabudowie zwartej, bezpośrednio do siebie przylegające o powierzchni zabudowy wynoszącej odpowiednio 14, 23 i 4 m kw. Działka gruntu ma kształt dość nieregularny, z kilkoma kątami załamań, przypominająca odwróconą i drukowaną listerę "L", od strony północnej sąsiadująca z drogą dojazdową. Teren działki płaski, skromnie zagospodarowany, występują pojedyńcze nasadzenia roślin ozdobnych oraz od strony południowej sad drzew owocowych. Działka ogrodzona niskim płotem z siatki zaczepionej na metalowych słupkach. Wjazd i wejście na teren działki przez rozwieraną, metalową bramkę. Należy wskazać, iż wjazd z drogi dojazdowej oraz w części wewnętrzne podwórze są wspólne dla szacowanej nieruchomości oraz dla usytuowanej obok zabudowanej działki gruntu nr 96/2. Na działce brak wewnętrznych utwardzeń. Do działki doprowadzona jest pełna sieć miediów (energia, gaz, woda, telekomunikacyjna, kanalizacyjna sieciowa). Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24.05.2024r. o godzinie: 12:00.

 

Link do e-licytacji

 

Suma oszacowania wynosi 242 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 181 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 260,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


  
Komornik Sądowy

E-licytacja - budynek usługowo - gospodarczy dla rolnictwa

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

o godzinie 12:00 w dniu 17.05.2024r. 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ 
rozpocznie się pierwsza licytacja

 

nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym (budynek usługowo - gospodarczy dla rolnictwa), położonej pod adresem: 66-433 Lubiszyn, Wysoka - działka nr 25/11, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze GW1G/00052502/2. 

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 25/11 o pow. 0,5265 ha (5265 m kw), oznaczone jako użytek symbolem Br-RIVa - oznaczającym grunty rolne zabudowane. Zabudowę stanowi budynek niemieszkalny (budynek usługowo - gospodarczy dla rolnictwa) w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony o pow. zabudowy wynoszącej 305 m kw i pow. użytkowej 256,50 m kw. Przedmiotowa działka gruntu ma kształt mniej regularny. Teren działki płaski, bez widocznych nachyleń. Teren działki zaniedbany, od lat nie jest w żaden sposób pielęgnowany, w części połnocno-wschodniej dość silnie zadrzewiony i zakrzewiony (drzewa i krzewy liściaste), w części centralnej nasadzenia niepielęgnowanych roślin ozdobnych. Działak w części zachodniej ogrodzona siatką umocowaną na metalowych słupkach (resztki dawnego ogrodzenia). Wjazd na teren działki od strony wschodniej i zachodniej, dojazd od asfaltu drogą gruntową, utwardzoną szutrem, biegnącą wzdłuż północnej granicy działki. Na terenie działki brak wewnętrznych utwardzeń.  Dostępne sieci infrastruktury - elektroenergetyczna i wodociągowa. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24.05.2024r. o godzinie: 12:00.

 

Link do e-licytacji

 

Suma oszacowania wynosi 90 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 170,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 260,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


  
Komornik Sądowy

E-licytacja - udział w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

o godzinie 12:00 w dniu 17.05.2024r. 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ 
rozpocznie się pierwsza licytacja

 

udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 378/35 o łącznej pow. 0,0902 ha (902 m kw), położonej w miejscowości Kamień Mały, gm. Witnica, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/000117470/2.

 

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka gruntu to typowej wielkości działka budowlana, wydzielona na potrzeby zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej o kształcie regularnego prostokąta, która północno-zachodnim bokiem przylega do wydzielonej geodezyjnie, ale w terenie jeszcze nie urządzonej drogi dojazdowej. Teren działki z lekkim spadem w kierunku południowo - wschodnim. Działka leży odłogiem, pokryta niską roślinnością typu łąkowego, widoczne są liczne samosiewy sosny.  Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do tej drogi jedynie przez obszar drogi wewnętrznej, gruntowej i nieutwardzonej, stanowiącej działkę gruntu nr 378/45, oznaczonej numerem odrębnej księgi wieczystej KW GW1G/00117277/9, a będącej jednocześnie współwłasnością w ułamkowych częściach osób fizycznych, w tym współwłaściciela szacowej działki gruntu - Mirosława Frańczaka w udziale wynoszącym 1/76 części. Dostępne sieci infrastruktury - dostępna jedynie sieć elektroenergetyczna (kabel podziemny). Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym. 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 24.05.2024r. o godzinie: 12:00.

 

Link do e-licytacji

 

Suma oszacowania wynosi 20 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 675,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 090,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


  
Komornik Sądowy