PL | DE | EN

E-licytacji - lokal mieszkalny 45,50 kw - ZNIESIONA SPRAWA SPŁACONA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


o godzinie 12:00 w dniu 25.11.2022r.
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja


nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Dywizjonu 303 nr 11a/17, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00121951/9.


Opis nieruchomości:


Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej, położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Dywizjonu 303 nr 11a/17, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00121951/9. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na VIII piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, średniowysokim (11-kondygnacyjnym), całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,50 m kw, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 54/10000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności cześci wspólnych budynku. Lokal posiada również pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o pow. 5,25 m kw, usytuowanej na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, klasyfikowany jest jako tzw. klatkowiec. Otoczenie nieruchomości stanowi typowa zabudowa mieszkaniowa, tworząca zwarte osiedle mieszkaniowe. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 2.12.2022r. o godzinie: 12:00.

Link do e-licytacji

Suma oszacowania wynosi 160 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 030,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

E-licytacji - lokal mieszkalny 23,07 kw - ZNIESIONA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

o godzinie 12:00 w dniu 25.11.2022r.
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja

 

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słonecznej 82/8, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00034358/5.

 

Opis nieruchomości:

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Gorzowie Wlkp. przy ul. Słonecznej 82/8, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00034358/5. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na II piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, pięciokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 23,07 m kw, składa się z pokoju, kuchni, niewielkiego przedpokoju, łazienki z wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 45/1000 w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz w prawie współwłasności cześci wspólnych budynku. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, klasyfikowany jest jako tzw. klatkowiec, znajduje się pomiędzy ulicami Słoneczna i Aleje 11 Listopada. Otoczenie nieruchomości stanowi typowa zabudowa mieszkaniowa, tworząca zwarte osiedle mieszkaniowe. Lokalizację szacowanej nieruchomości należy uznać za korzystną. Stan wykończenia lokalu został określony przez biegłego sądowego jako podstawowy / dobry. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 2.12.2022r. o godzinie: 12:00.

Link do e-licytacji

Suma oszacowania wynosi 80 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 040,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

E-licytacji - udział w nieruchomości 4/30

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU DŁUŻNIKA W WYSOKOŚCI 4/30 CZĘŚCI
W NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

o godzinie 12:00 w dniu 25.11.2022r.
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/
rozpocznie się pierwsza licytacja

 


udziału dłużnika w wysokości 4/30 części prawa własności nieruchomości - stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawo własności dwóch budynków mieszkalnych, jednorodzinnych i dwóch budynków gospodarczych posadowionych na tym gruncie, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gnieźnieńskiej 70, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00003657/5.

 

Opis nieruchomości:

 

Przedmiotem licytacji jest udział dłużnika w wysokości 4/30 części, prawa własności nieruchomości, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gnieźnieńskiej 70, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00003657/5. Przedmiotowa nieruchomość stanowi prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 164 o pow. 0,0913 ha (913 m kw). Działka jest własnością Miasta Gorzowa Wlkp., pozostaje we współużytkowaniu wieczystym przez osoby fizyczne do dnia 26.01.2039r. Na przedmiotowej działce usytuowane są następujące budynki:
- budynek mieszkalny, jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, parterowego z użytkowym poddaszem o pow. zabudowy wynoszącej 97,00 m kw i powierzchni użytkowej wynoszącej 103,30 m kw.
- budynek mieszkalny, jednorodzinny (z garażem w bryle budynku) w zabudowie wolnostojącej, parterowego o pow. zabudowy wynoszącej 83,00 m kw i powierzchni użytkowej wynoszącej 51,00 m kw plus garaż o powierzchni użytkowej wynoszącej 15,60 m kw - budynek adoptowany na cele mieszkalne z dawnego budynku niemieszkalnego.
- budynek gospodarczy, parterowy, w zabudowie zwartej o pow. zabudowy wynoszącej 19 m kw i powierzchni użytkowej wynoszącej 14,20 m kw,
- ruiny niewielkiego budynku gospodarczego w zabudowie zwartej o powierzchni zabudowy wynoszącej 14 m kw. Do działki doprowadzona jest pełna sieć miediów (energia, gaz, woda, kanalizacyjna sieciowa). Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 2.12.2022r. o godzinie: 12:00.

Link do e-licytacji

Suma oszacowania udziału dłużnika w wysokości 3/40 części prawa własności w/w nieruchomoście wynosi 52 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 39 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 260,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

E-licytacji - lokal mieszkalny 46,80 kw - ZAKOŃCZONA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO -
SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

UWAGA!! ZMIANA TERMINU LICYTACJI
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 

o godzinie 12:00 w dniu 10.11.2022r. 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ 
rozpocznie się pierwsza licytacja

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spełniającego funkcję mieszkalną, położonego w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Pluty nr 10/9, znajdującego się w zasobach SM "Metalowiec" w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00066229/5.
 

Opis nieruchomości:


Przedmiotem licytacji jest ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu spełniającego funkcję mieszkalną, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pluty nr 10/9, znajdującego się w zasobach SM "Metalowiec" w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00066229/5. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na IV piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym (5-kondygnacyjnym), całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,80 m kw, składa się z dwóch pokojów, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Uprawniony do lokalu korzysta z pomieszczenia piwnicznego o pow. 5,50 m kw, znajdującego się na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17.11.2022r. o godzinie: 12:00.

Link do e-licytacji

Suma oszacowania wynosi 190 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 142 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 020,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


            
Komornik Sądowy

E-licytacji - lokal mieszkalny 49,10 m kw - ZAKOŃCZONA

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - LOKALU MIESZKALNEGO
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

UWAGA!! ZMIANA TERMINU LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 

o godzinie 12:00 w dniu 10.11.2022r. 
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ 
rozpocznie się pierwsza licytacja

 

nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wlkp. przy Al. Konstytucji 3 Maja 30/14, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00095212/5.
 

Opis nieruchomości:Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (11-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,10 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 9699149/1000000000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłaności cześci wspólnych budynku. Lokal nie posiada pomieszczenia przynależnego. Natomiast w ramach współwłasności cześci wspólnych budynku właściciel lokalu może korzystać z pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 1,96 m2, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17.11.2022r. o godzinie: 12:00.

Link do e-licytacji

Suma oszacowania wynosi 140 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 030,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 96 1160 2202 0000 0002 4599 5538 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


            
Komornik Sądowy