PL | DE | EN

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - UWAGA LICYTACJA ZNIESIONA SPRAWY SPŁACONE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 18 grudnia 2019r. o godz. 9:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227, 
 

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przysługującego dłużniczce, spełniającego funkcję mieszkalną, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Tuwima 9/3, znajdującego się w zasobach Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. księga wieczysta o numerze GW1G/00116887/1. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku mieszkalnym, dwukondygnacyjnym (dwie kondygnacje nadziemne plus użytkowe poddasze i jedna kondygnacja podziemna). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,60 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Dodatkowo uprawiony do lokalu korzysta z pomieszczenia piwnicznego o pow. 10,60m2, usytuowanego na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Szczegółowy opis lokalu znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszcacowania przedmiotowego prawa rzeczowego.

 

Suma oszacowania: 138 500,00 zł
Cena wywołania:  103 875,00 zł
Rękojmia: 13 850,00 zł

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania. Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 


Komornik Sądowy

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA - W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 17 grudnia 2019r. o godz. 9:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,  

 

odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do uczestników postępowania, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gnieźnieńskiej 62a, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00003329/7. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa oznaczona ewidencyjnie numerem 156 o pow. 0,1070 ha, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym. Jeden z budynków mieszkalnych, znajduje się w zabudowie bliźniaczej, wybudowany został w okresie przed II wojną światową. Budynek jest parterowy z nieużytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Stan budynku został określony przez biegłego sądowego jako zły - budynek nadający się do kapitalnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi 71,00 m kw, powierzchnia użytkowa wynosi 52,51 m kw.  Drugi z budynków mieszkalnych wybudowany został w okresie lat 70-tych ubiegłego wieku, jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, stropodach pokryty papą. Stan budynku został określony przez biegłego sądowego jako zły - budynek nadający się do kapitalnego remontu. Powierzchnia zabudowy wynosi 69,00 m kw, powierzchnia użytkowa wynosi 45,10 m kw. Budynek gospodarczy zlokalizowany za budynkiem mieszkalnym - obiekt w bardzo złym stanie technicznym, nadający się do remontu lub likwidacji. Szczegółowy opis nieruchomości - w tym budynków - struktura pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, elementy wykończeniowe, znajduje się w operacie szacunkowym. Do zabudowanej części nieruchomości podłączone są sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna sieciowa oraz gazowa. Działka gruntu posiada kształt regularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta, jednym bokiem sąsiadująca z drogą dojazdową.

 

Suma oszacowania: 137 500,00 zł,
Cena wywołania: 91 666,67 zł,
Rękojmia: 13 750,00 zł.

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.
Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Komornik Sądowy

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ HANDLOWO - USŁUGOWEJ O POW. 250,75 M KW - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 7 listopada 2019r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,  

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00045652/6, stanowiącej własność  "FARM-INVEST" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Gorzowie Wlkp. oraz "Eurofarm" S.J. Piotr Kurkiewicz, Jacek Witkowski Spółka Jawna z/s w Gorzowie Wlkp., położona w Gorzowie Wlkp. przy ul. Baczyńskiego 4, w obrębie nr 0004 Staszica. Przedmiotowa nieruchomość stanowi działka gruntu nr 1162 o pow. 0,0320 ha (320 m2), zabudowana budynkiem niemieszkalnym (handlowo - usługowym), w zabudowie wolnostojącej, parterowym i podpiwniczonym. Budynek ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 169,00 m2 oraz powierzchnię użytkową wynoszącą 250,75 m2. Działka oznaczona w rejestrze użytków symbolem Bi oznaczającym w nomenklaturze ewidencyjnej jako inne tereny zabudowane.  Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w bliskiej odległości od hali targowej "ORBI" w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 713 031,00 zł
Cena wywołania: 534 773,25 zł
Rękojmia: 71 303,10 zł

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Suma oszacowania stanowi kwotę brutto (579 700,00 zł netto + VAT)  Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia fakturę VAT, po prawomocnym przysądzeniu własności.

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 13/19).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 
Komornik Sądowy

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POD TEREN USŁUG, HANDLU DETALICZNEGO I HANDLU WIELKOPOWIERZCHNIOWEGO - 3,17 HA - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 7 listopada 2019r. o godz. 10:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,  

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej,  dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00079958/8. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Karnin, w obrębie nr 0004 "Karnin", gm. Deszczno, powiat gorzowski, województwo lubuskie. Nieruchomość stanowi działka gruntu oznaczona geodezyjnie numerem 53 o łącznej powierzchni 3,17 ha - oznaczona symbolami użytkowymi "ŁIII" o pow. 0,26 ha, "ŁIV" o pow. 0,74 ha, "RIIIB" o pow. 0,24 ha, "RIVA" o pow. 1,48 ha, "RIVB" o pow. 0,44 ha i "W-ŁIV" o pow. 0,01 ha. Dla przedmiotowej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony w dniu 20.06.2011r. uchwałą Rady Gminy w Deszcznie nr XI/86/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno - obręby Karnin i Deszczno (data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego w dniu 09.08.2011r. pod poz. 1732). Wg. uchwalonego planu miejscowego przedmiotowa działka gruntu przeznaczona jest pod tereny dróg wewnętrznych, tereny usług, handlu detalicznego i handlu wielkopowierzchniowego.
Dostępne sieci infrastruktury - dostępne sieci biegną w ulicy Lubuskiej tj. wodna, gazowa, telekomunikacyjna i energetyczna podziemna. Szacowana nieruchomość położona jest po prawej stronie głównej drogi, ok. 200 m od stacji benzynowej sieci Orlen i ok. 350 metrów od granic administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp., przed zwartą zabudową miejscowości Deszczno. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 1 455 090,00 zł
Cena wywołania: 1 091 317,50 zł
Rękojmia: 145 509,00 zł

 

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Suma oszacowania stanowi kwotę brutto (1 183 000,00 zł netto + VAT)  Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia fakturę VAT, po prawomocnym przysądzeniu własności.


Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 4259/17).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jednocześnie komornik informuje, że przy sprzedaży niniejszej nieruchomości nie obowiązują uregulowania  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Do licytacji może przystąpić również osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy.


 
Komornik Sądowy

LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - 56,60 M KW - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 7 października 2019r. o godz. 9:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,

 

odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej, położonej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gen Józefa Dowbora-Muśnickiego 30/29, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00107579/3. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na IX piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (11-kondygnacyjnego). Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,60 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Właściciel lokalu posiada udział w wysokości 82/10000 w prawie współwłasności działki gruntu oraz w prawie współwłasności cześci wspólnych budynku. Lokal posiada pomieszczenie przynależne w postaci piwnicy o pow. 1,70 m2, położone na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.  Budynek, w którym usytuowany jest szacowany lokal, położony jest na działce gruntu nr 276, w obrębie nr 0004 - Staszica i klasyfikowany jest jako tzw. klatkowiec. Szczegółowy opis lokalu mieszkalnego, znajduje się w operacie szacunkowym. Na dzień opisu i oszacowania nieruchomości lokal był niezamieszkały.

 

Suma oszacowania: 178 400,00 zł
Cena wywołania: 133 800,00 zł
Rękojmia: 17 840,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Kmp 11/17).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00.  W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI - GRUNTY ROLNE 7,66 HA W TRYBIE UPROSZCZONYM - SPRZEDANE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 12 września 2019r. o godz. 10:00
 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25 - w kancelarii komornika sądowego

 

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 kpc pierwsza licytacja nieruchomości w trybie uproszczonym:

 
Nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej, położonej w miejscowości Lubczyno,
w obrębie nr 0008 "Lubczyno", gm. Bogdaniec,
dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., prowadzi księgę wieczystą GW1G/00096076/6.
Nieruchomość stanowi niezabudowana działka gruntu numer 69/2 o powierzchni 7,66 ha
(oznaczenie użytku jako grunty orne klasy bonitacyjnej RIVb, RV i RVI,
pastwiska trwałe klasy bonitacyjnej PsV i PsVI oraz grunty zakrzewione i zadrzewione położone na użytkach rolnych, a oznaczone symbolem Lzr-PsVI).
Szczegółowy opis nieruchomości - działek, znajduje się w operacie szacunkowym i protokole opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Wartość szacunkowa: 142 000,00 zł
Cena wywołania: 106 500,00 zł
Wadium: 14 200,00 zł

 


Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania - to jest 14 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona przed licytację w gotówce bądź można ją uiścić na konto komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
 96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika przed terminem licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać nr księgi wieczystej).
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie na wskazany rachunek bankowy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. W przetargu nie mogą również uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia nieruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumnetu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasą z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, obowiązującą od 26.06.2019r. zmianie uległ katalog osób, które mogą stać się nabywcą nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego. Przy nabyciu nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego zniesiono wymogi co do statusu nabywcy jako rolnika indywildualnego i wielkości gospodarstwa nabywcy. Zgodnie z  dodanym art. 2a ust. 3 pkt 9 ustawy przepisy stanowiące, iż nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, a powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa nabywcy nie może przekraczać 300 ha użytków rolnych - nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym do licytacji może przystąpić również osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją, w dni powszednie od godz. 8:00 - 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika sądowego odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

 

Komornik Sądowy