PL | DE | EN

LICYTACJA - DZIAŁKA 2,10 HA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony)

 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położona w obrębie 0011 Ludzisławice, gm. Santok, stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 38, o powierzchni 2,10 ha - oznaczenie użytku jako łąki trwałe, oznaczone symbolem ŁIV, ŁV, i ŁVI, grunty orne oznaczone symbolem RV oraz rowy, oznaczone symbolem użytku W. Przedmiotowa działka wchodzi w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00012075/7.
W skład wyżej opisanej nieruchomości wchodzi również działka oznaczona nr 96 o pow. 7,61179 ha, która nie jest przedmiotem licytacji. Przedmiotowe działki nie tworzą jednej gospodarczej całości, nie graniczą ze sobą. Działka stanowiąca przedmiot licytacji posiada kształt regularny, prostokątny, który krótszym, północnym bokiem bezpośrednio sąsiaduje z drogą dojazdową. Teren działki płaski, w części północnej, bliżej drogi dojazdowej, przecięty w poprzek rowem melioracyjnym. Jej południową granicę stanowi niewielki kanał wodny tj. kanał Ludzisławicki. Warunki wodne gleb mniej korzystne. Działka w większej części wykorzystywana do produkcji roślinnej. Położenie działki jest lokalizacją typowo wiejską, położoną dalej od zabudowań, ze średnim powiązanianiem komunikacyjny. Otoczenie działki to wyłącznie nieruchomości gruntowe, niezabudowane, użytkowane rolniczo, poprzecinane kanałami i rowami melioracyjnymi. Od strony północnej znajduje się wał przeciwpowodziowy, za którym znajdują się rozlewiska rzeki Noteć. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej, biegnącej równolegle do wału przeciwpowodziowego. Dojazd do działki prowadzi drogę wojewódzką ze strony Gorzowa Wlkp. przez miejscowści Santok i Stare Polichno w kierunku na Drezdenko. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

 

Suma oszacowania: 56 200,00 zł
Cena wywołania: 42 150,00 zł
Rękojmia: 5 620,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 2110/19).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa, na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.


Komornik Sądowy

LICYTACJA - LOKAL MIESZKALNY - 36,80 M KW

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 17 grudnia 2020r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony)

 

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pl. Staromiejski 4/62, znajdującego się w zasobach SM "Dolinki" w Gorzowie Wlkp., dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00052228/7. Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na V piętrze w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym (11-kondygnacyjnym), całkowicie podpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 36,80 m2, składa się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju (sypialni), przedpokoju oraz łazienki z wc. Uprawniony do lokalu korzysta z niewielkiego pomieszczenia piwnicznego o pow. 1,89 m2, znajdującego się na poziomie kondygnacji podziemnej budynku. Budynek w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny, znajduje się przy osiedlowej, wąskiej ulicy o nazwie Pl. Staromiejski, w odległości ok. 50 m od ulicy Warszawskiej. Otoczenie nieruchomości stanowi typowa zabudowa mieszkaniowa, tworząca zwarte osiedle mieszkaniowe. Lokalizację przedmiotowej nieruchomości należy uznać za korzystny. Stan wykończenia lokalu został określony przez biegłego sądowego jako niski, podstawowy. Szczegółowy opis ograniczonego prawa rzeczowego, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości. Lokal mieszkalny nie zaspakaja potrzeb mieszkaniowych dłużnika.
 

 

Suma oszacowania: 138 700,00 zł
Cena wywołania: 104 025,00 zł
Rękojmia: 13 870,00 zł
 

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 896/18).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.

 


Komornik Sądowy

LICYTACJA - GARAŻ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 8 grudnia 2020r. o godz. 10:20
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony)

 

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego - garażu, położonego w zabudowie szeregowej, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00065709/7, stanowiącego własność dłużnika. Przedmiotowy garaż położony jest w kompleksie innych obiektów o podobnym charakterze, usytuowany jest bliżej ulicy Niemcewicza, w zgrupowaniu garaży położonych w pięciu dwuszeregowych rzędach - pierwszy, skrajny rząd (patrząc od strony ul. Broniewskiego), lewy szereg. W każdym szeregu znajduje się 17 garaży jednostanowiskowych, a szacowany obiekt jest trzecim z kolei w szeregu, patrząc od frontu (drogi dojazdowej). Garaż oznaczony jest numerem porządkowym 3. Budynek wykonany metodą tradycyjną - rok budowy całego kompleksu garaży to 1994. Brama garażowa zwykła, rozwierana, z obiciem metalowym, z wkładką styropianową, ręcznie otwierana. W garażu brak kanału. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną. Powierzchnia użytkowa szacowanego prawa -garażu - wynosi 16,47 m kw. Stan techniczy garażu został określony przez biegłego jako zadowalający. Dojazd do garażu od ul. Marcinkowskiego lub Broniewskiego drogą wewnętrzną, przez działkę gruntu nr 1326/2, utwardzoną betonem, częściowo wypełnionym asfaltem. Szacowany obiekt pozostaje w zarządzeniu SM "Staszica" w Gorzowie Wlkp. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.

 

Suma oszacowania: 26 500,00 zł
Cena wywołania: 19 875,00 zł
Rękojmia: 2 650,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Kmp 4/19).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.


Komornik Sądowy

LICYTACJA - NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
 

w dniu 19 listopada 2020r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony)


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 0002 Janczewo, gm. Santok, oznaczonej geodezyjnie nr 247/2 o powierzchni 1,1084 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00094481/4. Nieruchomość, stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 247/2, posiada oznaczenie użytków jako RIVa, RIVb i RV, oznaczającym grunty orne klasy bonitacyjnej czwartej "a", czwartej "b" i piątej. Obszar działki aktualnie nie jest użytkowany - leży odłogiem, pokryty w większości samosiejkami. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dostępne sięci infrastruktury to: sieć wodna, kanalizacyjna sieciowa i energetyczna, biegnące w drodze wewnętrznej, około 100 m od szacowanej nieruchomości. W głównym pasie ulicy Ogrodowej biegnie sieć gazowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta z wyraźnym zwężeniem od strony północno - wschodniej, będącym jednocześnie dostępem do drogi publicznej. Na obszarze nieruchomości brak elementów infrastruktury technicznej utrudniającej podjęcie ewentualnej, przyszłej inwestycji budowlanej, zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu. Dojazd do działki prowadzi drogą wojewódzką nr 158 ze strony Gorzowa Wlkp. Szczegółowy opis nieruchomości znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.
 

Suma oszacowania: 146 800,00 zł
Cena wywołania: 110 100,00 zł
Rękojmia: 14 680,00 zł

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538


 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 4462/17).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa, na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.


Komornik Sądowy

LICYTACJA - NIERUCHOMOŚĆ W CENTRUM WITNICY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Paweł Żurawski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


 

w dniu 19 listopada 2020r. o godz. 12:00
w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim
przy ul. Myśliborskiej 30, aula na parterze
(front budynku - wejście z prawej strony)


 

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej w Witnicy, przy ulicy Sikorskiego 10, w obrębie 0006 Witnica, stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 527/6 oraz prawo własności budynków niemieszkalnych o funkcji produkcyjno-magazynowej o łącznej powierzchni zabudowy wynoszącej 2703 m kw (wg. danych z kartoteki budynków), stanowiące odrębne od gruntu prawo własności. Budynki te tworzyły infrastrukturę techniczą dawnego i obecnie niefunkcjonującego od dłuższego czasu przedsiębiorstwa. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00035422/2. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa, działka gruntu znajduje się w użytkowaniu wieczystym dłużnika do dnia 05.12.2089r. Działka gruntu nr 527/6, wg. wypisu z rejestru gruntów, ma powierzchnię wynoszącą 0,8236 ha i określona jest jako tereny przemysłowe. Położona jest na terenie miejskim, całkowicie zurbanizowanym, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. Kształt działki nieregularny tj. wielokąt z kilkoma kątami załamań, teren płaski, w części południowej zadrzewiony i zakrzewiony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ulica Sikorskiego i Moniuszki. Wjazd na teren działki jedynie od strony ul. Sikorskiego. Teren działki obecnie zaniedbany i zaśmiecony, zarośnięty dziką roślinnością, występują liczne gruzowiska jako pozostałości dawnej infrastruktury niefunkcjonującego przedsiębiorstwa. Teren w niewielkiej części utwardzony kamieniem brukowym lub płytą betonową, występującym jako pozostałość dawnych dróg wewnętrznych oraz placu składowo - manewrowego. Działka, ze względnu na położenie na terenie zurbanizowanym posiada dostęp do: sieci instalacji elektrycznej, wodociągowej, teletechnicznej, gazowej oraz kanalizacyjnej i deszczowej. Przedmiotowa nieruchomości znajduje się przy jednej z głównych ulic miasta Witnica, usytuowana blisko ścisłego centrum miasta. Na terenie przedmiotowej nieruchomość, znajduje się zespół zabudowy przemysłowej z XIX i XX w. włączony do wykazu zabytków wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, spełniąc wymogi art. 7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r., nr 75, poz. 474). Ponadto nieruchomość znajduje się na terenie zabytku, jakim jest historyczny układ urbanistyczny Witnicy, ujętego w ww. wykazie zabytków. Przedmiotowa nieruchomość, znajdująca się na jej terenie, nie została jednak wpisana do rejestru zabytków. Konksekwencją ujęcia w ewidencji zabytków obiektów lub obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, jest obowiązek uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków planowanych przy nich działań, za pośrednictwem właściwego organu gminy lub organu administracji architektoniczno - budowlanej. Szczegółowy opis nieruchomości, znajduje się w operacie szacunkowym - stanowiącym załącznik do protokołu opisu i oszacowania przedmiotowej nieruchomości.
 

 

Suma oszacowania: 424 400,00 zł
Cena wywołania: 318 300,00 zł
Rękojmia: 42 440,00 zł

 

 

Na podstawie art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Wpłaty rękojmi w w/w sposób dokonać można w kancelarii komornika sądowego czynnej od godz. 8:00 do godz. 16:00 od poniedziałku do piątku w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:


 

Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe
96 11602202 0000 0002 4599 5538

 

 

(decyduje data wpływu środków na rachunek, w treści przelewu proszę o wskazanie numeru księgi wieczystej oraz sygn. sprawy Km 3871/19).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00. W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52 bl. 10 pok. 317 oraz w kancelarii komornika można w ciągu dwóch ostatnich tygodni przeglądąć odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Jeżeli do licytacji przystępuje spółka osobowa lub kapitałowa na dzień licytacji osoba lub organ reprezentujący spółkę winna posiadać aktualny odpis z KRS oraz uchwałę zgromadzenia wspólników w zakresie upoważnienia w/w do nabycia nieruchomości w imieniu i na rzecz spółki zgodnie z treścią art. 43 ksh lub art. 228 ksh lub art. 394 ksh w zależności od rodzaju spółki. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

UWAGA! W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii, zobowiązuje się strony oraz uczestników licytacji do zapoznania się z treścią zarządzeń Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. oraz Dyrektora Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. (treść zarządzeń znajduje się na stronie internetowej Sądu - https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/, w zakładce aktualności.


Komornik Sądowy