PL | DE | EN

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA I RZECZOWA

Wierzyciel zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji Dz.U. 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.).

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Pawła Żurawskiego obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, tj. miasto Gorzów Wielkopolski oraz gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Stare Kurowo i Witnica.
 

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

- wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
- wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odręb-nych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatry-wania ich w klauzulę wykonalności;
- sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądo-wego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.


Komornik, poza zadaniami określonymi wyżej, ma prawo:

- doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
- na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyż-szej oferty;
- weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postę-powaniach elektronicznych.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm.)