PL | DE | EN

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:
 
1) Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim, Kancelarii Komornicza nr IX w Gorzowie Wielkopolskim, Paweł Żurawski, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Franciszka Walczaka 20A/17 - w zakresie realizowanych zadań wynikających z ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.).
2) W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. zawiadamiam, iż Inspektorem Ochrony Danych jest Roman Kwieciński, e-mail: iod.gorzow.wielkopolski.003@komornik.pl
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań komornika sądowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub art.9 ust.1 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz na podstawie szczegółowych przepisów prawa:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.2019. 52 ze zm.),
- ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.),
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.1360 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych (Dz.U.2018.2455 z dnia 2018.12.28),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zapisu obrazu i dźwięku z przebiegu czynności komornika sądowego  (Dz.U.2018.2449 z dnia 2018.12.28),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz.U.2004.156.1640),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych (Dz.U.2018.2517 z dnia 2018.12.31),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U.2018.2408 z dnia 2018.12.27),
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa:
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych (Dz.U.2018.2408 z dnia 2018.12.27),
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) Pani/ Pana wniosek będą rozpoznawane według obowiązujących przepisów prawa.
8) Informuję, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie danych osobowych w zakresie wymagalnym ustawodawstwem jest obligatoryjne (opisane w pkt. 3).
10) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne w zakresie zawierania umowy a ich niepodanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy.
11) Pani/Pana dane nie są profilowane.
12) Pani/Pana dane mogą być przekazana do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie w sytuacji wynikającej z przepisów prawa.